Algemene Voorwaarden Minitec

Algemene Voorwaarden van Minitec, gevestigd te Wassenaar aan de Katwijkseweg 19a, gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Den Haag.

 

Artikel 1. Definities, toepasselijkheid

 

1.1       In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Minitec: Mw. Ir. L.F. Bulthuis of gemachtigde vertegenwoordigers van Minitec (ook aangeduid als ‘wij’), gevestigd te Wassenaar.

b) De Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, zijnde wederpartij van Minitec in de aanbieding, overeenkomst of rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

c) Het werk: het werk van stoffelijke aard, op de totstandbrenging waarvan de aanbieding of de overeenkomst of de rechtsverhouding met deopdrachtgever betrekking heeft.

1.2       De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle van ons uitgaande aanbiedingen en elke met ons gesloten overeenkomst of andere rechtsverhoudingen met de opdrachtgever. Met de enkele verstrekking van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

1.3       Afwijkende voorwaarden zijn alleen van toepassing, indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard.

1.4       Tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, gelden algemene voorwaarden van anderen slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige Algemene Voorwaarden, terwijl in geval van twijfel omtrent de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, deze voorwaarden prevaleren.

 

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

2.1     Een aanbieding is geldig gedurende 14 dagen na de datum van verzending, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien de aanbieding niet binnen deze termijn is aanvaard, zijn wij gerechtigd de aanbieding in te trekken of te wijzigen.

2.2     Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.3     Een overeenkomst met de wederpartij/opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de schriftelijke aanvaarding van de aanbieding door ons is ontvangen of indien een bevestiging van een overeenkomst door ons aan de wederpartij wordt verstuurd en er binnen 10 dagen na verzending hiervan geen schriftelijke tegenspraak volgt, zelfs indien deze mocht afwijken van telefonisch, mondeling, of per telefax of email verstrekte bestellingen en/of opdrachten ter zake.

2.4    Indien de aanvaarding afwijkt van de aanbieding, zal hetgeen in de aanbieding is gesteld als inhoud van de overeenkomst gelden.

 

Artikel 3. Prijzen

3.1     Alle door ons opgegeven prijzen voor diensten en goederen zijn inclusief invoerrechten en exclusief BTW, emballagekosten en transportkosten en - tenzij anders vermeld – gebaseerd op levering af ons atelier te Wassenaar.

3.2     Alle met ons overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tijdens sluiten der overeenkomst geldende prijzen van grond- en hulpstoffen, valutakoersen, arbeidsloon, energiekosten, onderdeelprijzen, verzekeringspremies, vrachtkosten, heffingen en belastingen, alsmede van alle andere factoren, die de kostprijs beïnvloeden.

3.3     Indien door wijzigingen in een of meer onder 3.2. vermelde factoren de kostprijs wordt verhoogd, ongeacht of die verhoging(en) al dan niet tijdens het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs of prijzen pro rato te verhogen en is onze wederpartij gehouden die verhoging te betalen.

3.4      De door ons opgegeven prijzen en de met ons overeengekomen prijzen zijn steeds berekend op basis van de door de wederpartij verstrekte gegevens. Indien na het totstandkomen van de overeenkomst, sprake is van enige onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens, hetgeen aanleiding geeft tot onderzoek, dan wel tot wijziging van de door ons toe te passen materialen en/of tot meer werkzaamheden om die overeenkomst uit te voeren, zijn wij gerechtigd om de extra kosten, daaruit voor ons voortvloeiend aan de wederpartij in rekening te brengen en is de wederpartij gehouden die kosten aan ons te voldoen.

3.5      De in punt 3.3. en 3.4 bedoelde verhogingen en kosten zullen zo spoedig mogelijk na vaststelling daarvan door ons aan onze wederpartij worden gemeld. De wederpartij heeft alsdan niet het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden of te wijzigen.

 

Artikel 4. Meer- en minderwerk

4.1     Wij zijn gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en de overeengekomen prijs of prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

4.2     Als meerwerk wordt beschouwd: al hetgeen door ons -hetzij op schriftelijk of mondeling verzoek van de opdrachtgever, hetzij op last van de opdrachtgeververtegenwoordigende derden of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften- naast de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt geleverd of aangebracht, dan wel boven de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden aan wijzigingen of aanvullend werk moet worden verricht. Het bepaalde in artikel 1646 BTW is niet van toepassing. Bij opdracht tot het verrichten van meerwerk dient de opdrachtgever ons een termijn verlenging op de opleverdatum toe te staan.

4.3     Beschadigingen, die ontstaan na oplevering kunnen door ons als meerwerk worden hersteld. Deze werkzaamheden zullen tegen het voor het werk overeengekomen daggelduurtarief worden uitgevoerd.

4.4     Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens na voltooiing van het meerwerk, maar wij hebben het recht verrekening bij de eindafrekening te doen plaatsvinden, zulks te onzer keuze.

 

Artikel 5 Uitvoering

5.1     Wij behoeven pas met de uitvoering te beginnen op het moment dat

a) ten minste zeven dagen, nadat de overeenkomst volgens artikel 2 tot stand is gekomen, zijn verstreken, en;

b) wij alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens, de benodigde definitieve informaties, briefings, benodigde goedkeuringen en/of toewijzingen,          de eventuele contractueel bedongen aanbetaling of zekerheidstelling hebben ontvangen.

5.2    Wij zijn gehouden het werk goed en deugdelijk uit te voeren. Indien tijdens de uitvoering blijkt, dat het werk door een niet aan ons te wijten oorzaak, slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, zijn wij gerechtigd tegen verrekening van de daardoor verschenen meer-/ minderkosten de door ons noodzakelijk geachte wijzigingen in de uitvoering, zoals aangenomen, terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

5.3     De opdrachtgever is gehouden ervoor te zorgen, dat de door derden te verrichten werkzaamheden of te leveren informatie zodanig en zo tijdig worden verricht of geleverd, dat de uitvoering van het werk daardoor geen vertraging ondervindt. De opdrachtgever is verder gehouden alle zodanige en de naar ons oordeel nodige maatregelen te nemen, dat de uitvoering van het werk onbelemmerd doorgang kan vinden.

5.4     Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 3 van dit artikel gestelde verplichtingen, zijn wij niet aansprakelijk voor de daaruit eventueel voor de opdrachtgever voortvloeiende schade. Bovendien zijn wij in dat geval gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is, de daaruit voortvloeiende (extra) kosten en schade, aan de opdrachtgever in rekening te brengen

 

Artikel 6. Levertijden en oplevering

6.1       De door ons opgegeven levertijden zijn – ook indien zij zijn vermeld in van ons uitgegane opdrachtbevestigingen -  indicatief en dus niet bindend.

6.2       De levertijd gaat pas in op het moment, dat wij alle onder artikel 5 lid 1b genoemde zaken hebben ontvangen.

6.3       Bij levering op afroep dient de afroep tijdig en binnen de daarvoor overeengekomen termijn te geschieden. Bij gebreken daarvan zijn wij, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, gerechtigd te leveren op één of meer naar onze vrije keuze te bepalen tijdstippen, dan wel de overeenkomst met schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij met onmiddellijke ingang voor de toekomst eenzijdig te ontbinden.

6.4       Wij kunnen, indien betaling in termijnen is overeengekomen, de datum van aanvang of de termijn van uitvoering verlengen met de tijd gedurende welke de opdrachtgever een opeisbare termijn of een gedeelte daarvan niet heeft betaald.

6.5       Het werk c.q. een gedeelte daarvan wordt als opgeleverd beschouwd, hetzij op het tijdstip, dat wij na voltooiing van het werk of het gedeelte daarvan schriftelijk aan de opdrachtgever hebben kennis gegeven, hetzij op het moment, dat de opdrachtgever het werk of het gedeelte daarvan feitelijk in gebruik heeft genomen, dan wel wanneer de opdrachtgever te kennen geeft het werk of dat gedeelte goed te keuren.

 

Artikel 7. Levering en risico

7.1       Voor zover niet anders overeengekomen, geschiedt levering af ons atelier te Wassenaar en draagt de opdrachtgever zelf zorg voor transport.

7.2       Voor zover niet anders overeengekomen, zijn wij gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen voor levering en/of zendingen beneden een nettobedrag van € 250,-.

7.3       Indien wij op grond van de betrekkelijke overeenkomst franco dienen te leveren, zijn wij op grond daarvan tot niet meer verplicht dan de goederen te brengen tot zo nabij mogelijk de centraal gelegen afleverplaats als het door ons gekozen vervoermiddel langs verharde wegen kan bereiken. Aflevering van het product dient door of vanwege de wederpartij voor diens rekening en risico te geschieden. De wederpartij dient de levering zodanig te doen plaatsvinden dat de levering onverwijld na aankomst van het vervoermiddel aanvangt en uiterlijk 30 minuten na aankomst van het vervoermiddel voltooid is. Wachttijden, alsmede kosten voor ons als gevolg van de aflevering, kunnen door ons ten laste van de wederpartij worden gebracht, die gehouden is die kosten te vergoeden.

7.4       Indien goederen gereed voor aflevering en/of verzending, niet door de klant worden afgenomen, zijn deze vanaf dat moment voor risico van de klant en zijn wij gerechtigd deze voor rekening van de klant te doen opslaan en betaling te verlangen, alsof aflevering heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1       Het eigendomsrecht van de door ons geleverde goederen gaat niet over op de wederpartij alvorens deze laatste al het door hem aan ons verschuldigde, uit welken hoofde ook heeft voldaan.

8.2       Indien de wederpartij niet aan enige opeisbare verplichting jegens ons heeft voldaan, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen van die wederpartij op te vorderen en deze weer tot ons te nemen, waarbij de wederpartij nu voor alsdan bij voorbaat aan ons toestemming verleent  tot betreding van de bij haar in gebruik zijnde terreinen en opstallen met vervoermiddelen en hulppersonen teneinde ons in staat te stellen die goederen weer tot ons te nemen.

8.3       Zolang het eigendomsrecht van door ons geleverde goederen niet op de wederpartij is overgegaan, is deze niet bevoegd een of meer van deze goederen te verpanden, in zekerheid over te dragen of derden daarop enig recht te verlenen.

 

Artikel 9. Acceptatie en reclamatie

9.1      De goederen behoren terstond bij de levering door of namens de opdrachtgever te worden gekeurd en wel:

a) Bij levering af bedrijfsgebouw: aan bedrijfsgebouw.

b) Bij levering franco: onmiddellijk na aankomst.

9.2      Het in ontvangst nemen en behouden van de goederen door of namens de opdrachtgever zonder protest geldt als definitieve acceptatie. De opdrachtgever dient gebreken aan de geleverde producten en diensten binnen 8 dagen, na het onder artikel 6 lid 5 bedoelde moment, schriftelijk en gespecificeerd aan ons kenbaar te maken. Bij uitblijven van een zodanige opgave wordt de opdrachtgever geacht het werk te hebben goedgekeurd.

9.3      Indien een klacht door ons gegrond bevonden wordt, dragen wij zorg voor kosteloos herstel van het gebrek, met dien verstande dat daaronder niet zijn inbegrepen de kosten van montage en/of vervanging van niet door ons geleverde en/of gemonteerde goederen. Een klacht over een gebrek tijdens het werk is nooit een grond.

9.4      De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de opdrachtgever. Indien binnen 24 uur na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden niet wordt gereclameerd, is de hoeveelheid, die op de vervoerdocumenten staat vermeld, bindend.

 

Artikel 10. Kwaliteit en afwijkingen

10.1     De opdrachtgever zal nooit enig beroep op kwaliteitsnormen tegenover ons kunnen doen gelden, indien de wederpartij niet ten volle aan zijn verplichtingen aan ons heeft voldaan, in zoverre betrekking hebbend op goederen, waarvan kwaliteit niet is gereclameerd.

10.2     Onze garantie voor de door ons geleverde goederen beperkt zich tot onze verplichting fabricage-, constructie- en materiaalfouten kosteloos te herstellen af Wassenaar, gedurende een periode van 30 dagen na datum van aflevering of zoals geoffreerd.

10.3     Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, model, kopij, respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

10.4     Geringe afwijkingen in kleur bij verfwerk in spuit en/of schildervorm kunnen geen reden tot afkeuring zijn.

10.5     Geringe materiaalafwijkingen, in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage en dikte geven geen reden tot afkeuring. Bij een beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

10.6     Onvolkomenheden en kwaliteitsvermindering in de door ons geleverde goederen, als gevolg van wijzigingen, die op verzoek van de opdrachtgever of op last van opdrachtgeververtegenwoordigende derden in een later stadium in de geleverde goederen moesten worden doorgevoerd, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

 

Artikel 11. Annulering en overmacht

11.1     De wederpartij is niet bevoegd tot gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht of overeenkomst.

11.2     Wij kunnen een opdracht of overeenkomst eenzijdig ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst in één of meerder gevallen:

a) De wederpartij op één of meerdere punten in de verbintenis met ons in verzuim is.

b) De wederpartij het vrije beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest.

c) Wij ten gevolge van overmacht (zie ook art.10 lid1) de overeenkomst niet of niet-tijdig kunnen uitvoeren.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1     Onder in artikel 11 lid 2 genoemde overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheden- ook al was deze ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar - die nakoming van de overeenkomst door ons blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede (voor zover  niet reeds een zodanige omstandigheid opleverend) oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, brand, blokkade, epidemie, overstroming, klimatologische omstandigheden van bijzondere aard, machinebreuk, bedrijfsstoornis, niet-tijdige toelevering van grond- of hulpstoffen, verkeersstremming, overheidsmaatregelen van belemmerende aard, alles zowel in ons bedrijf, als in dat van onze toeleveranciers en onze hulppersonen.

12.2     In geval van overmacht als bedoeld onder 12.1 zijn wij gerechtigd, zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

12.3     Indien de overmachttoestand langer dan 6 maanden duurt, zijn in afwijking van het in art. 11 bepaalde, beide partijen gerechtigd de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, in welk geval wij betaling kunnen vorderen terzake van het uitgevoerde gedeelte, echter zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding te zijn gehouden.

 

Artikel 13. Eigendom productiemiddelen etc.

13.1     Alle door ons vervaardigde zaken zoals productie- en hulpmiddelen, halffabrikaten, proefmodellen, monsters, foto’s films, dia’s, dummy’s, ontwerptekeningen en werktekeningen, zetsel, videotapes in de vorm van tussen- of hulpmateriaal, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, instructies en specificaties blijven het eigendom van ons bedrijf, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld. Zij zullen door de wederpartij op onze eerste sommatie aan ons worden teruggegeven.

13.2     Wij zijn niet gehouden alle onder artikel 13.1 genoemde zaken, die door de opdrachtgever ons ter beschikking worden gesteld, aan de opdrachtgever af te geven.

13.3     Wij zijn niet gehouden de onder lid 1 van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien wij met de opdrachtgever overeenkomen, dat deze zaken door ons zullen worden bewaard, gebeurt dit voor de duur van ten hoogste een jaar, zonder dat wij instaan voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

13.4     Het is de wederpartij niet geoorloofd de door ons aan hem en onder artikel 13.1 genoemde zaken te kopiëren, te scannen, te verveelvoudigen, na te maken of aan derden, die niet betrokken zijn bij de verwerking van de goederen door ons geleverd aan de wederpartij te tonen en/of ter beschikking te stellen, noch deze op enigerlei wijze aan te wenden voor een doel, dat niet in overeenstemming is met de overeenkomst, op grond waarvan deze zaken door ons aan de wederpartij ter beschikking werden gesteld.

 

Artikel 14. Betaling

14.1     Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van onze factuurdatum zonder enige korting of schuldvergelijk te geschieden op het door ons aan te wijzen betalingsadres.

14.2     De wederpartij zal door het enkel verstrijken van de bedongen betalingstermijn in verzuim zijn , zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

14.3     Bij niet tijdige betaling zal de wederpartij, onverlet de overige aan ons toekomende rechten, rente zijn verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente met een minimum van 1% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een deel van de maand als een volle maand wordt gerekend.

14.4     Iedere vordering van ons op de wederpartij zal terstond opeisbaar zijn, zodra en indien de wederpartij met enige andere verbintenis met ons in verzuim is, dan wel geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen of een deel daarvan verliest.

14.5     Alle kosten betreffende de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.

14.6     Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie ook verleend - komen geheel voor de rekening van de wederpartij. Als bewijs van verschuldigdheid van deze kosten is het voldoende om de rekening van de desbetreffende raadsman te overleggen. In ieder geval zal als vergoeding wat betreft de buitengerechtelijke kosten steeds en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de wederpartij verschuldigd zijn een bedrag gelijk aan 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 750,-.

14.7     Voor diensten op basis van nacalculatie geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Bij overschrijding van deze termijn zijn wij gerechtigd de diensten en/of werkzaamheden te staken zonder nadere ingebrekestelling, totdat aan de betalingstermijn is voldaan. Voor vertragingen of schade, hieruit voortvloeiend, zijn wij niet aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor volledige schadevergoeding te eisen, met betrekking tot reeds verrichte werkzaamheden en daarmee in verband staande reeds getroffen voorzieningen.

14.8     Wij hebben het recht, indien zich tijdens uitvoering van de overeenkomst omstandigheden voordoen, die overmacht ten gevolge hebben, de overeenkomst op te schorten.

14.9     Wij zijn gerechtigd voorschotten in rekening te brengen, waarvoor ook een betalingstermijn van 14 dagen geldt, alsmede het overige in dit artikel gestelde, voor zover van toepassing.

 

Artikel 15 Zekerheidsstelling

15.1     Desgevraagd is de wederpartij verplicht – welke verplichting een integrerend deel is van de overeenkomst – ten genoegen van ons te doen blijken van zijn kredietwaardigheid en zekerheid te stellen voor nakoming zijner verbintenissen jegens ons.

15.2     Indien de wederpartij desverlangd de gevraagde zekerheid niet of niet tijdig stelt,zijn wij niet gehouden tot nakoming van onze verbintenissen jegens de wederpartij, onverminderd ons recht op vergoeding van onze schade.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1     Voor het geval wij met de wederpartij een vaste levertijd zijn overeengekomen, zullen – in geval wij die bedongen levertijd niet nakomen – niet aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, tenzij de wederpartij rechtsgeldig bewijst, dat de overschrijding van de levertijd door ons, gevolg is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld aan onze zijde, in welk geval de plicht tot schadevergoeding van ons nummer de factuurwaarde van de betrekkelijke goederen zal kunnen overschrijden.

16.2     Wij kunnen door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor het handelen of nalaten van derden ook niet als deze door ons zijn ingeschakeld bij de uitvoering van enige overeenkomst. Indien er door ons een transport is geregeld, welke wordt uitgevoerd door derden, zijn wij niet aansprakelijk voor welke schade dan ook ontstaan aan het product vanaf ons atelier te Wassenaar. Het risico berust derhalve volledig bij de opdrachtgever.

16.3     Overigens zijn wij, behoudens onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden,  nooit aansprakelijk voor enige andere schade, hoe ook genaamd. Andere of verdere aanspraken, inbegrepen vergoeding van kosten, schade en interessen wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende en onroerende goederen, of benadeling van bedrijfsbelangen, stagnatie  en bedrijfsschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de opdrachtgever of door derden veroorzaakt, worden uitgesloten, alles onverlet de mogelijke aansprakelijkheid van ons uit hoofde van productaansprakelijkheid.

16.4     De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen, welke voor ons mochten zijn ontstaan als gevolg van vorderingen van derden op ons terzake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden tegenover de wederpartij niet aansprakelijk zijn.

16.5     Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst strekt zich niet uit tot door de opdrachtgever ingeschakelde derden. Fouten van deze derden, dan wel andere tekortkomingen in hun werkzaamheden, welke hun doorwerking hebben in door ons vervaardigde goederen, dan wel terzake van verleende diensten, zijn voor rekening van de opdrachtgever en kunnen nooit aanleiding vormen voor de opdrachtgever om enerzijds betaling op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever vrijwaart ons terzake van mogelijke aanspraken van deze derden op ons.

16.6     Behoudens bij levering door ons zelve zijn wij niet aansprakelijk voor gebreken in door ons verwerkte materialen of de gevolgen daarvan.

16.7     Het maximum schadebedrag tot vergoeding, waarop wij kunnen worden aangesproken, bedraagt niet meer dan het bedrag, waarvoor het werk is of zou worden uitgevoerd. Indien echter oplevering in afzonderlijke gedeelten plaatsvindt, beloopt dat maximum niet meer dan het bedrag dat de opdrachtgever voor een afzonderlijk deel verschuldigd is.

16.8     Opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden jegens ons bedrijf uit hoofde van oneerlijke mededinging en/of misleidende reclame ten aanzien van de goederen en/of diensten van de opdrachtgever, waarvoor door ons een opdracht is of wordt uitgevoerd en in zoverre de inhoud van de reclame-uitingen, waarop de opdracht betrekking heeft door de opdrachtgever bepaald is, dan wel de opdrachtgever daarvoor gegevens aan ons heeft verschaft.

16.9     Aansprakelijkheid van ons voor beschadiging, verlies en/of vernietiging van de door de opdrachtgever of derden voor uitvoering beschikbaar gestelde goederen en zaken, zoals genoemd in artikel 13 lid 1 worden uitgesloten, tenzij de opdrachtgever rechtsgeldig bewijst, dat zulks te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van ons.

 

Artikel 17. Risico bestelling

17.1     Bij een telefonisch opgegeven kleine opdracht en/of wijziging aan een gegeven opdracht dient de opdrachtgever, dit per ommegaande schriftelijk of per telefax of e-mail te bevestigen, bij gebreke waarvan het risico van een onjuiste uitvoering van deze opdracht bij de opdrachtgever ligt.

 

Artikel 18. Proeven en monsters

18.1     De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van ons ontvangen proefprints, voorlopige tekeningen, proefmodellen en andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan ons terug te zenden.

18.2    Goedkeuring door de opdrachtgever van het onder artikel 18.1 bedoelde, geldt als erkenning, dat wij de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden correct hebben uitgevoerd.

18.3     Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken, die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

18.4     Alle op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proeven worden naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen, dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 19. Geschillen

19.1     Alle geschillen zullen, behoudens het bepaalde in artikel 98a Wetboek van Burgerlijke rechtvordering, uitsluitend worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Den Haag in Nederland, tenzij wij er voorkeur aan geven om volgens de normale regelen der competentie te procederen.

19.2     Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht. De toepasselijkheid van de Eenvormige Wet inzake de Internationale koop van roerende lichamelijke zaken wordt uitgesloten.

19.3     Voor uitlegging van de gebruikelijke handelsafkortingen in schriftelijke overeenkomsten worden van toepassing verklaard de internationale regels voor uitlegging van handelstermen (Incoterms) met aanvullingen volgens de meest recente uitgave van de Kamer van Koophandel.

 

Artikel  20 Auteursrechten

20.1     Alle auteursrechten ontstaan door of bij de uitvoering van de opdracht zijn en blijven bij ons. Het is verboden om onze producten te publiceren, vermenigvuldigen en/of te gebruiken in televisie-uitzendingen en op internet en dergelijke. Bij toestemming tot gebruik voor publicatie of vertoning zal te allen tijde onze naam duidelijk vermeld moeten worden.